president2

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ก่อกำเนิดขึ้นจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน จนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้ ปรัชญา “เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด (Survivability)” และดำเนินงานตามพันกิจ คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  และการพัฒนาความเข้มแข็ง ชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู  โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการปรับตัวล่วงหน้า เพื่อพร้อมรับแนวโน้มบริบทที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ด้านอาหาร  การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ  ภายใต้การบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

          ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนามหาวิทยาลัยจะก้าวไปอีกระดับ โดยจะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นส่วนราชการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยจะคงยึดแนวทางการพัฒนาวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

(ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แนะนำมหาวิทยาลัย | ประวัติ | เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ | ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | แผนที่เส้นทาง | แผนผัง | การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต | โครงสร้างมหาวิทยาลัย | สารจากอธิการบดี