รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 1(44)/2556 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 และการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปี 2555 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2555 (ภาพ/ข่าว : พศิน)