ในวันที่ 22 ธันวาคม 2555 นักศึกษาชมรมคอมพิวเตอร์ ออกค่ายจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในส่วนของ ไมโครซอฟออฟฟิศ และ การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเวียงมอกวิทยา จ. ลำปาง โดยมีคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ….(admin:เรวดี พลเยี่ยม)