ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสุรีรัตน์ จิตพัฒกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ศูนย์สุพรรณบุรี และผู้จัดการโครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยอาจารย์วริษฐา แก่นสานสันติ อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และผู้ประสานงานโครงการธุรกิจให้บริการ กิจการพิเศษ ได้เข้าเยี่ยม ฯพณฯ ชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)