เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกีฬาสี "สวนดุสิตเกมส์ 55" ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างการให้กับนักศึกษาตลอดจนอาจารย์และบุคลากรของศูนย์ฯ และเป็นการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบุคลากรศูนย์อีกด้วย ในการแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน คือ 1.ประเภทกีฬาสากลได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ห์บอล แชร์บอล 2.ประเภทกีฬาพื้นบ้านได้แก่ วิ่งสามขาห้าสามัคคี ชักเย่อ วิ่งผลัดส่งน้ำแข็ง บรรยาการเป็นไปอย่างสนุกสนาน…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)