เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2556 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านจันลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม้ ตามโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการแกะสลักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยมีนางสาวบุษกร เข่งเจริญ และนายสมศักดิ์ ศิิริขันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาฯ ร่วมเป็นวิทยากร (ข่าว/ธีรพจน์ จินดาเดช)…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)

มสด.ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) การบริหารงบประมาณ และสิทธิสวัสดิการอื่น รุ่นที่ 2 (นครราชสีมา)
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”