เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2556 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านจันลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมหลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม้ ตามโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการแกะสลักและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยมีนางสาวบุษกร เข่งเจริญ และนายสมศักดิ์ ศิิริขันธ์ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาฯ ร่วมเป็นวิทยากร (ข่าว/ธีรพจน์ จินดาเดช)…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)

คณะครูระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต จัดงานรื่นเริงปีใหม่
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”