โครงการท่องเที่ยวพัทลุงย้อนรอยศิลปวัฒนธรรมเมืองใต้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2556 โดย อาจารย์ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ อาจารย์เศวตฉัตร นาคะชาต อาจารย์เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รหัส 54 และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 55 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง …(admin:เรวดี พลเยี่ยม)

สถาบันวิจัยฯ จัดอบรม โปรแกรม LISREL และ AMOS สำหรับงานวิจัย
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”