ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ระเบียบการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับใหม่)” การบริหารงบประมาณและสวัสดิการอื่นๆ รุ่นที่ 1 (จุดอบรมเชียงใหม่) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยจัดอบรมให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และป้องกันการทักท้วงเรียกเงินคืนในภายหลัง ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ (ภาพ: สมหมาย มีศิริ / ข่าว: อลิศ กาญจนกุล)

คณะครูระดับชั้นบ้านหนูน้อย บ้านสาธิต จัดงานรื่นเริงปีใหม่
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีร่วมการประชุมสัมมนา “ การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ”