เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.00-15.30 น. บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ประกอบกด้วย ว่าที่พันตรี ดร.ชาญเดช ผุงศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน,นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร,นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน นางสาวนวพรรษ รอดเกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, ดร.นภาพร จันทร์ฉาย ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการและนายกุศล ช่วงบุญศรี อาจารย์ประจำศูนย์ฯ …(admin:เรวดี พลเยี่ยม)