ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 แบบมีส่วนร่วม “ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” โดยมี ดร.กันต์ ปานประยูร อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน และเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาพ/ข่าว:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)