ผศ.เฟื่องฟ้า บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดงานสัมมนา เรื่อง บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การยุคใหม่ จัดขึ้นโดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และได้รับเกียรติจากคุณวรท วิลาวรรณ ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารเรียนรวม 32 ห้อง 402 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 …(ข่าว/admin:เรวดี พลเยี่ยม)