เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 โดยการประชุมเพื่อรับนโยบายจาก ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในเรื่องการดำเนินงานและทิศทางด้านการบริหารงานบุคคล และโครงสร้างของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวต่อการปรับเปลี่ยนในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์พูนศิริ วัจนะภูมิ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)