เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสืบสานงานศิลปะประดิษฐ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โดยมีนางสาวบุษกร เข่งเจริญ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษาฯ เป็นวิทยากรอบรมการทำพวงมโหตร การทำดอกกุหลาบจากใบเตย งานนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการอบรม ณ อาคารเยาวภา …(admin:เรวดี พลเยี่ยม)