ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) การบริหารงบประมาณ และสิทธิสวัสดิการอื่นให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ อาจารย์สุรศักดิ์ แป้นงาม หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น , อาจารย์กมล เพชรดี หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และอาจารย์อาทิตยา พยาบาล นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นวิทยากร (ภาพ : ฐนน นิลบดี / ข่าว : จักรกฤช จ้อยขุน) …(admin:เรวดี พลเยี่ยม)