สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้อนรับ สำนักงานทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบลงทะเบียน ระบบประมวลผลการศึกษา ระบบหนังสือสำคัญทางราชการ และมอบของที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน…(ภาพ/ข่าว:เรวดี พลเยี่ยม)