ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการอบรมหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) การบริหารงบประมาณ และสิทธิสวัสดิการอื่นให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รวีวรรณ อภิรัตน์ รองผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วย อาจารย์สุภารัตน์ น้ำใจดี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยในวันสองของการอบรม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประมูล เบญจพันธ์ หัวหน้าฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร (ภาพ : สมหมาย มีศิริ / ข่าว : ไพศาล คงสถิตสถาพร)