รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ เพื่อปรับเป็นเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีวาระสำคัญคือ การเปลี่ยนสถานะภาพ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ เพื่อปรับเป็นเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ 31 มกราคม 2556 (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )