เสร็จเป็นผนังโรงเรียนแล้วหลังจากร่วมมือร่วมใจก่อสร้างกันมา เมื่อผนังเสร็จเราสามารถทำโครงหลังคาโดยให้เสาของผนังบ้านดินเป็นตัวรับน้ำหนัก หลังคาของโรงเรียนบ้านดินหากมีความชันมากยิ่งเป็นการดีเพราะทำให้น้ำฝนไม่ขังและไม่ไหลย้อนกลับมารั่วซึม การลงมือสร้างในครั้งนี้ประกอบด้วยชาวบ้านผู้มีจิตอาสา ครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ สาขาห้องเรียนบ้านทิโพจิ อำเภออุ้มผาง จ.ตาก พร้อมด้วยทีมงานจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 ประกอบด้วยอาจารย์ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต อาจารย์เกษม จันวดี อาจารย์ศิริมา คงทัพ อาจารย์โสวรรณ คงสวัสดิ์ อาจารย์กรกนก มักการุณ นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนระนอง 2 และนักศึกษา เด็กๆ ที่ออกแรงมากไม่ได้ก็มิได้หยุดนิ่งอยู่เฉย กลับแบกก้อนอิฐดินดิบหนักกว่าสิบกิโลนำไปเก็บไว้ทำเฟอร์นิเจอร์ ระหว่างการมุงหลังคาชาวบ้านส่วนหนึ่งแบ่งทีมไปย่ำดินเพื่อนำมาโบกผนังเสริมความมั่นคง เตรียมพร้อมสู่การฉาบผนังติดตามในตอนต่อไป (ส.ค.56)(เครดิตข่าว : ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา)…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)