หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง 2 จัดงานเปิดตัวโครงการ “สืบสานภาษาไทยเทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี ดร. อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ อ.นิรมาน ชื่นศิลป์ กล่าวถึงที่มาของโครงการนี้ที่ได้จัดขึ้น โดยภายในงานมีการแสดงผลงานการขับร้องเพลงลูกกรุงของนักศึกษาที่ประสบผลสำเร็จจากการอบรม และได้รับเกียรติจากชมรมเพลงแห่งสยามมาเป็นวิทยากรรับเชิญและสัมภาษณ์ศิลปินรับเชิญ คือ คุณพรหมเทพ เทพรัตน์ (คุณพรเทพ) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูสุเทพ วงศ์กำแหง และทีมงานจากรายการสวรรค์ในเพลง มาให้ความรู้พร้อมทั้งขับร้องเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ให้ได้รับฟังกัน จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนระนอง 2…(admin:เรวดี พลเยียม)