สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง สำหรับข้าราชการ สพฐ. สู่อาเซียน Microsoft Excel รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิตเพลส โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มสด. กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และ ดร.วิชชา ฉิมพลี รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.เป็นวิทยากร