ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพสำนักกิจการพิเศษ รอบ 9 เดือน, รายงานผลการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำไตรมาสที่ 1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556…(admin:เรวดี พลเยี่ยม)