อ.สิริลักษณ์ กลิ่นขจร หัวหน้าฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม (DSS) และหัวหน้างานล่ามภาษามือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการศึกษาและการดูแลนักศึกษาพิการทางด้านสายตา สติปัญญา และหู ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556