วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการพบปะประชาคม เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุมครั้งที่ 2 (5)/2556 จากที่ทางสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 (ภาพ: สรรค์วเรศ / ข่าว: อลิศ)