นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “เด็กปฐมวัยไทยเปิดประตูสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ บริเวณอาคารเยาวภา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (ภาพ/ข่าว : พศิน )