หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายเพิ่มพลังพลังใจ สร้างบุคลิกภาพ เตรียมพร้อมนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในธุรกิจการโรงแรม โดยมี พันเอกหญิงกนกวรรณ ศรีไชยะ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 (ภา/ข่าว สรรค์วเรศ)