ผศ.โสภาพรรณ อมตะเดชะ เป็นประธานการประชุมในการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ตัวแทนหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี และเป็นผู้ดูแลตัวชี้วัดในหัวข้อต่างๆ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)