9184 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สำนักงานประสานงานโครงการรมป. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิชารการจังหวัดพิษณุโลก ,อุดรธานี ,นครราชสีมา ,สงขลา ,เชียงใหม่ ,อาจารย์สิริยากร กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการรมป. ,ผู้บริหารฝ่ายการเงิน และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมเรื่อง เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งผู้บริหารได้ให้นโยบายและวางแผนการจัดอบรมทั้ง 7 จังหวัด คือ จ.พิษณุโลก ,จ.อุดรธานี , จ.ขอนแก่น , กรุงเทพมหานคร , นครราชสีมา , เชียงใหม่ , สงขลา เพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรม สวนดุสิตเพลส