9186 ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1/2556 (ของ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1, การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556