9187 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจำแนกงบประมาณรูปแบบใหม่ การจ่ายขาดเงินสะสมแนวปฏิบัติใหม่ และสิทธิสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 โดยในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติ วิทยากร จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายในวันนี้ ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพ : ข่าว จักรกฤช/ สมหมาย)(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)