9188 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจำแนกงบประมาณรูปแบบใหม่ การจ่ายขาดเงินสะสมแนวปฏิบัติใหม่ และสิทธิสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 ณ โรมแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติจากวิทยากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ อาทิตยา พยาบาล นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นวิทยากรโดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 121 คน(ภาพ : ข่าว / ฐนน นิลบดี)(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)