9190 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ 2556 จากกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ห้อง Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)