9192 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจำแนกงบประมาณรูปแบบใหม่ การจ่ายขาดเงินสะสมแนวปฏิบัติใหม่ และสิทธิสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2556 โดยในวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2556 ได้รับเกียรติ วิทยากร จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาบรรยายในวันนี้ ณ โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพ : ข่าว พงส์ปภาพ / สมหมาย)(admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)