9193 ดร.ชนะศึก นิชานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ยุธยา อยู่เย็น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เดินทางลงพื้นที่ให้คำปรึกษาในการทำวิจัยแก่อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)