9196 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Mock Up Room โดยมีอาจารย์พิสิทธิ์ ธงพุดซา รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556