9197 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานบริการของบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารในงานบริการของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)