มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่าง ร่วมกับ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด(ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก โดยมี คุณศศิลักษณ์ พจนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล พัฒนา ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์เป็นผู้ลงนาม ณ ศูนย์การค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)