ดร.จิรานุช โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการบริการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในการประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุม ลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )