สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ระบบเทคนิคและเครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถของตนเองสู่การปฏิบัติงานจริง โดยมี ผศ.ดร.จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ประดับศรี เนตรนี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์รักขณาวรรณ์ ชูทอง อาจารย์กาญจนา กริ่งรัมย์ และอาจารย์สถิตย์ เชิดฉันท์ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)