ดร.ดร.จักรพรรดิ วะทา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครั้งที่ 7(14)/2556โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลับ , (ร่าง) แผนกิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา……(ภาพ-ข่าว/สรรค์วเรศ)