ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีบุคลากรของสถาบันภาษาฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 1208/1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)