ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนรายวิชากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านการใช้โปรแกรม Tell me more เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)