รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านบริหาร ครั้งที่ 1/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ( อรป. ) เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานด้านบริหาร พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม แผนงาน และงบประมาณในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ โดยมีนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สปน. 301 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )