รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจำการ ครั้งที่ 4/2556 มีวาระสำคัญดังนี้ ร่าง แผนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในประจำการ (ต่อ) ร่าง การพัฒนาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีนายเสรี แสงทองเขียว ประธานอนุกรรมการการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด )