บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี รศ. ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม โดยมี รศ. ดร. ประกฤติ พูลพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานของบัณวิทยาลัย ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)