คณะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ต้อนรับ นางสาวชโลธร สายทัด นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข้ารับราชการ และพัฒนาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ได้มาศึกษาดูงานและศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคณะอาจารย์ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมดุสิตา 3 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)