ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 12 เดือน) ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส