ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก สรุปและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน การวิจัยเชิงคุณภาพให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หลักสูตรที่ 1 “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อท้องถิ่นชุมชนยั่งยืน” โดยมี ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นวิทยากรหลัก และ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นประธานปิดการอบรมฯและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)