ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดการโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง โดยมี อาจารย์ศิริกร โรจนศักดิ์ และ อาจารย์ณฐพร ทองศิลป์ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดอำเภอเมืองลำปางเป็นประธาน โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำปาง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)