9 เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ อ.รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ และนางสาวสรยา โรจนอนันต์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเมืองมรดกโลก : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการนำนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยครูชนชาติกวางสีและนักศึกษาชาวจีนจากสถาบันการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๒๔ คน ในโครงการอบรมแลกเปลี่ยนไทย – จีนศึกษา ไปทัศนศึกษาในพระราชวังบางปะอิน และแหล่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗ แห่ง เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยที่ตลาดน้ำอโยธยา ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะไทย โบราณสถานในสมัยอยุธยา และวิถีชีวิตคนไทยในบริบทสังคมไทยเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้นักศึกษาชาวจีนได้รับความรู้ และตระหนักในคุณค่าความงามของโบราณสถานอย่างดียิ่ง (Admin:ศิรินันท์ กำเนิด)