ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 6 ซึ่งนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยใช้ระยะเวลาในอบรม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 13 ตุลาคม ซึ่งในวันที่ 19-20ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการสอบวัดผล ซึ่งมีกรรมการสอบ คือ ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ควบคุมการสอบ ในครั้งนี้ ณ ห้อง 201 และ 203 ชั้น 2 อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พงส์ปภาพ) (admin:ณฐมน มาลัยโรจน์ศิริ)